Reklamační řád

Reklamační řád

 

Reklamační řád

 

I. Základní podmínky reklamace

 

Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

 

Odst.2: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

 

Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

 

Odst.4: Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se společnost nedohodne se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhodně vedoucí prodejny nebo jiný kompetentní pracovník .

 

Odst.5: Zboží k reklamaci je vhodné předložit kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

 

 II.Místo a způsob uplatnění reklamace

 

Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci v prodejně . Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží v prodejně prokazuje zákazník nejlépe kupním dokladem nebo jiným vhodným způsobem (např. výpis z bankovního účtu při použití platební karty, čestné prohlášení).

 

Odst.2: Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsobu řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení). 

 

III. Lhůty pro uplatnění reklamace

 

Odst.1: Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

 

Odst.2: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. 

 

IV. Odstranitelné vady

 

Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

 

Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Odst.3: Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

Odst.4: V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady. 

 

V. Neodstranitelné vady

 

Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 

Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo: požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) odstoupit od kupní smlouvy

 

Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

Podmínky reklamace zboží

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady, že zboží, které v době, kdy je kupujícího od prodávajícího přebírá, má vlastnosti uvedené  v ust. Paragrafu 2161 odst. 1 Občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li se opak.

 

Práva z vadného plnění

 

1)Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním  nebo vyplývá-li to z povahy zboží. V žádném případě nelze dobu živostnosti zaměňovat za záruční dobu.

 


2) Zakládá-li vada zboží podstatné porušení smlouvy (tj. takové, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo  musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal) má kupující následující práva:-odstranění vady dodáním  nového zboží bez vady  nebo dodáním chybějícího zboží
-odstranění vady opravou zboží
-přiměřenou slevu z kupní ceny
-odstoupení od smlouvy

 

3) Zakládá-li vada zboží  nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo  na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

4) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v b. 1 , může kupující požadovat dodání  nového zboží bez vad, není-li to k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupujcí požadovat jen výměnu součásti. Není _li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je –li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze –li vadu  odstrant bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

5)Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

6)Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní –li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti  nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přeměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást neb zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nejedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.

 

Uplatnění práv z vad zboží

 

 

  1. Kupující zboží prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Případné nedostatky reklamuje ihned po převzetí zboží.

 

  1. Kupující je povinen oznámit  prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce  a dostatečné péči zjistit.  Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen ji oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit . Nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.¨

 

  1. Uplatní –li kupující právo z vadného plnění, potvrdí  mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

  1. Současně s oznámením vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu, jaké právo  z vady zboží si zvolil. Nezvolí-li kupující  právo z vady včas, postupuje prodávají dle ust. Pragarafu 2107 odst 2 oz.

 

  1. Kupující je povinen při uplatnění nároku z vad předložit prodávajícímu  pouze zboží zbavené veškerých nečistot. Prodávající  v případě znečištěného či hygenicky závadného zboží je oprávněn reklamaci na místě zamítnout .

 

  1.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne  o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace , pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 

  1. Záruční doba těchto podmínek  reklamace zboží se  prodlužuje o dobu, po kterou porávající vyřizuje reklamaci. V případě výměny zboží za nové pokračuje původní záruční doba.

 

  1. V případě, že zákazník odmítá poskytnout své nezbytné osobní údaje nutné pro informování o průběhu a vyřízení reklamace, případně uvede informace nepravdivé,  je povinen  ve lhůtě 3 týdnů od přijetí reklamace prodávajícím kontaktovat prodávajícího a umožnit mu tak dostát zákonné povinnosti informovat  o průběhu a vyřízení reklamace. Pokud  zákazník neprojeví součinnost a nekontaktuje prodávajícího ve výše uvedené lhůtě,  nemá  právo uplatnit zákonný nárok na vyplacení peněz z důvodu prodlení a nedodržení reklamační lhůty , neboť prodávající neměl údaje potřebné k tomu, aby mohl v zákonné lhůtě zákazníka jakkoliv o vyřízení reklamace informovat.  

 

 

Další práva kupujícího vyplývající z právních předpisů, která se ke koupi zboží vážou, nejsou těmito podmínkami reklamace dotčena.

 

 

 

 

 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.